Clinton on Syria: Astounding Lies, Zero Legitimacy