Drug Squad Raids Suburban Garden, Mistakes Daisies for Pot