Bloomington Teacher Takes Free Speech Fight to Supreme Court